Συμβουλευτική Ψυχολογία


Η συμβουλευτική αποτελεί κλάδο της ψυχολογίας που στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης, τόσο για την αντιμετώπιση καταστάσεων συνυφασμένων με τη βίωση δυσκολιών του ατόμου σε εσωτερικό ή εξωτερικό επίπεδο (π.χ. θέματα διαπροσωπικών σχέσεων, προσαρμογής σε μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος, κλπ.), όσο και για την προαγωγή της αυτογνωσίας του ατόμου, της προσωπικής του ευημερίας, καθώς και της βελτίωσης της εν γένει ποιότητας ζωής του, της επικοινωνίας και των σχέσεών του με άλλους ανθρώπους στο διαπροσωπικό, εργασιακό και κοινωνικό του περιβάλλον.  

Μέσα από την εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένων πρακτικών, οι συμβουλευτικές ψυχολογικές παρεμβάσεις μπορεί να φανούν χρήσιμες στο άτομο σε διάφορες φάσεις και χρονικές περιόδους της ζωής του προκειμένου να προσαρμοστεί και να λειτουργήσει με ένα μεγαλύτερο βαθμό ψυχολογικής ανθεκτικότητας και ευελιξίας στις προκλήσεις της ζωής. Μέσα από την ανάπτυξη και καλλιέργεια μίας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του συμβούλου και του ατόμου που επιζητά ψυχολογική υποστήριξη, σε ένα πλαίσιο σεβασμού και αποδοχής, και με εργαλεία τη συνεργατική - διαλεκτική συζήτηση, επιδιώκεται μια αμερόληπτη και παρατηρητική διερεύνηση των καταστάσεων – προκλήσεων που βιώνει το άτομο σε σχέση με τις προσωπικές τους αξίες και στόχους ζωής. Στα πλαίσια αυτά επιχειρείται η διερεύνηση προβληματικών για το άτομο καταστάσεων και δυσκολιών, και η εξερεύνηση των εμποδίων που ενδεχομένως να βιώνει το άτομο στα πλαίσια προσέγγισης προσωπικά σημαντικών στόχων, στάσεων και αξιών ζωής. Παράλληλα, μέσα από τις συνεδρίες γίνεται μια συνεργατική προσπάθεια εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων, επιλογών και μεθόδων διαχείρισης καταστάσεων που θα ενισχύσουν την προσαρμοστικότητα του ατόμου, θα προάγουν την προσωπική του ευημερία, θα αναδείξουν τις εσωτερικές του ικανότητες για αυτό-προσδιορισμό και αυτό-πραγμάτωση και θα βελτιώσουν τις σχέσεις του με τους συνανθρώπους του.
 

Διαμέσου της συμβουλευτικής, το άτομο μπορεί να βοηθηθεί στην οικοδόμηση μιας συνεκτικής αίσθησης προσωπικής ταυτότητας και ενός αυξημένου αισθήματος ανάληψης συνειδητής ευθύνης για την ύπαρξή του και για τις επιλογές του. Έτσι, η συμβουλευτική μπορεί να παράσχει το πλαίσιο εκείνο μέσα στο οποίο το άτομο θα μπορέσει να λάβει βοήθεια προκειμένου να ανακαλύψει το τι θέλει, τι πιστεύει, τι νιώθει, τι πραγματικά επιθυμεί και τι έχει αξία για εκείνο . Να αναγνωρίσει και να βιώσει δηλαδή την εσωτερική του ακεραιότητα και αυθεντικότητα, την πηγαία του ικανότητα να ζει τη ζωή του σε συνέπεια με τις προσωπικές του αξίες, τα συναισθήματα του και τις συνειδητές επιλογές που κάνει, φροντίζοντας τόσο τον εαυτό του όσο και τους ανθρώπους γύρω του. Πιο συγκεκριμένα, η συμβουλευτική μπορεί να συνδράμει στη βελτίωση της ικανότητας του ατόμου να γνωρίζει τι αισθάνεται, να κατανοεί το «γιατί» αισθάνεται έτσι, καθώς και να αναπτύξει την προσωπική του εσωτερική ελευθερία να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του με τρόπο που θα ωφελεί τόσο το ίδιο το άτομο όσο και τους άλλους. Παράλληλα, η συμβουλευτική μπορεί να ενισχύσει την ικανότητα του ατόμου να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της ζωής, καθώς και τα εμπόδια και τους περιορισμούς που μπορεί να συναντά στην πραγμάτωση των στόχων και επιθυμιών του, με ένα ρεαλιστικό και προσαρμοστικό σε σχέση με το περιβάλλον του, τρόπο. Τέλος, μέσα από τη συμβουλευτική ψυχοθεραπεία, το άτομο μπορεί να αυξήσει την ικανότητά του για αγάπη, εργασία, δημιουργικότητα και ώριμη συνεξάρτηση.