Ψυχοθεραπευτικές Παρεμβάσεις Αξιοπρέπειας και Εστίασης Νοήματος Ζωής για Ογκολογικούς Ασθενείς Τελικών Σταδίων

Πανουσόπουλος Ε.,  Δ. (2015). Ψυχοθεραπευτικές Παρεμβάσεις Αξιοπρέπειας και Εστίασης Νοήματος Ζωής για Ογκολογικούς Ασθενείς Τελικών Σταδίων: Τα Μοντέλα της Θεραπείας Αξιοπρέπειας και της Νοηματοκεντρικής Ομαδικής Ψυχοθεραπείας. Επιθεώρηση Υγείας, Διμηνιαία Επιστημονική Έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ), 26 (157), 30-35.

Περίληψη 

Για ογκολογικούς ασθενείς σε προχωρημένα στάδια της νόσου και με αρνητική πρόγνωση ζωής, η διατήρηση της αντίληψης της προσωπικής αξιοπρέπειας, η αντιμετώπιση συγκεκριμένων υπαρξιακών θεμάτων, καθώς και η ενίσχυση του αντιλαμβανόμενου νοήματος και σκοπού ζωής, αποτελούν απαραίτητα συστατικά για μια συνθετική και ολιστική προσέγγιση της παροχής υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας.  Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται δύο εμπειρικά τεκμηριωμένες, βασιζόμενες σε εγχειρίδια, ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις, η Θεραπεία Αξιοπρέπειας (Dignity Therapy) και η Νοηματοκεντρική Ομαδική Ψυχοθεραπεία (Meaning-Centered Group Psychotherapy), με την πρώτη να εφαρμόζεται σε ατομικό επίπεδο, ενώ η δεύτερη σε ομαδικό. Στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση παρουσιάζονται εν συντομία για κάθε ένα από τα δύο παραπάνω μοντέλα ψυχοθεραπείας, οι στόχοι τους, η δομή και οι συγκεκριμένες θεραπευτικές διεργασίες τους, η στάση του θεραπευτή σε κάθε μία προσέγγιση, καθώς και εμπειρικά δεδομένα αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του κάθε μοντέλου. Τέλος, παραθέτονται οι σκέψεις και προβληματισμοί του συγγραφέα αναφορικά με τις δύο αυτές προσεγγίσεις.

Λέξεις-Κλειδιά: ανακουφιστική φροντίδα, θεραπεία αξιοπρέπειας, νοηματοκεντρική ομαδική ψυχοθεραπεία, προχωρημένα στάδια καρκινικής νόσου, υπαρξιακές ανησυχίες